28 november, 2013

  Klockorna kallar oss alla till gudstjänst

  Publicerat första gången i Kyrkbrevet 1:2013
  Text: Kerstin Andersson, informatör

   

  I Svenska Kyrkan idag talas det ofta om gudstjänstliv och kanske rent av ”den gudstjänstfirande församlingen” men vad menas med detta?
  Genom samtal med Eva Hejde och Owe Backland två av församlingens präster
  och församlingens kyrkvärdar vill jag dela med mig av några tankar till detta spännande ämne.

  Det är bra att börja med att först reda ut hur vi skall definiera just begreppet församling.
  Med församling menas det geografiska område där människor bor. I vårt fall området från Barsebäcks hamn/by via Löddeköpinge till Hög.
  Alla som bor i området är församlingsbor och en stor del är medlemmar i Svenska Kyrkan.

  När vi sedan talar om den gudstjänstfirande församlingen blir genast begreppet snävare.
  Då är det de medlemmar som besöker våra andakter/ gudstjänster eller mässor i de tre fantastiska medeltidskyrkorna. Det finns de som kommer regelbundet, några kommer bara vid de större högtiderna. När det är tid för dop, konfirmation, vigsel eller begravningsgudstjänst firas. Men alla möten är värdefulla och alla besökare är alltid välkomna in genom de öppna kyrkportarna när klockorna klämtar. Även de som kommer till församlingens vardagsverksamheter är viktiga för gudstjänstliv. De som besöker babycafé, stickcafé, studiegrupper, konfirmander, äldrearbetet, körer och alla andra grupper är möten som skapar grund till en gudstjänstfirande församlingen.

  Vem har ansvaret för att det verkligen firas gudstjänst i våra kyrkorum?
  I Svenska Kyrkans kyrkoordning står det, att ” Utan gudstjänsterna och gudstjänstgemenskapen finns ingen församling” Ytterst är det biskopen som ser till att kyrkoordning följs och att gudstjänsterna firas enligt kyrkohandboken.
  I församlingen är det kyrkoherden och kyrkorådet tillsammans, som har ansvaret i församlingens gudstjänstliv. Men även våra kyrkvärdar är viktiga i detta arbete.
  För oss är det viktigt att gudstjänsten får vara det centrala i församlingen, som får vara en kraftstation för alla, inte minst för alla som finns med i och deltar i församlingsarbetet, att det får genomsyra alla verksamheter som finns. Kyrkvärdarna anser att gudstjänsten är en del av kyrkans missionsarbete, därför är det mycket angeläget att det finns. Utrymmet för öppenhet, närvaro är lika viktigt, som att det finns en teologisk grund vi kan bottna i. Eva säger att det är en gåva att få fira gudstjänst i våra otroligt fina kyrkorum där möten skett i århundraden och förhoppningsvis skall göra framöver också. Det är viktigt att vi lyssnar till de önskemål som finns bland besökarna och försöker leva upp till dem. Det är detta som gör, det möjligt att skapa nya former och ett levande gudstjänstliv. Owe påtalar vikten av att det är lika viktigt med traditionella guds-tjänster, som det är med variationer som tilltalar nya likväl som gamla besökare.

  Vilka är då ansvariga för gudstjänstens utformning?
  Det är prästens ansvar i samarbete med musiker, kyrkvärd i första hand.
  Även andra, anställda eller församlingsbor som önskar, får vara delaktiga. Kanske finns det önskemål om utformningar som vore intressanta att förverkliga. Det finns idag många olika möjligheter att delta i gudstjänster i församlingen, bland annat har vi friluftsgudstjänster i olika delar av församlingen speciellt sommartid. Där även gudstjänster med musik, drama prövas för att skapa ett rikt gudstjänstliv. Vi finnas ute och på olika tillställningar som sillamarknad, galor, mässor med mera. För att möta våra församlingsbor.
  Allt är en del i att skapa en grund för en gudstjänstfirande församling.

  När klockorna klämtar nästa gång, är det just dig de kallar till gemenskap.